Παρουσίαση της εταιρίας / Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της εταιρίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ. ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ με δ.τ. << ΖΕΥΣ SECURITY >> βασίζεται στην έννοια του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Βασικός στόχος της εταιρίας είναι η εκπλήρωση του οράματός της, δηλαδή η παροχή υπηρεσιών με αξιοπιστία, ευελιξία και ασφάλεια.
Για την εκπλήρωση του παραπάνω στόχου δεσμευόμαστε για συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με σεβασμό στις απαιτήσεις των πελατών και των εργαζομένων, αλλά και με σεβασμό προς το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα δεσμευόμαστε για τα παρακάτω:
Δημιουργία συνθηκών για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
Ευαισθητοποίηση στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, μέσω της διαρκούς επικοινωνίας με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες.
Υποκίνηση του προσωπικού για συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους και συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας.
Παροχή υπηρεσιών με συνέπεια και ασφάλεια.
Ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή εξωτερικών συνεργατών με σκοπό την επίτευξη βέλτιστης ποιότητας.
Η εκπλήρωση της πολιτικής ποιότητας της εταιρίας μας επιτυγχάνεται με τον συστηματικό σχεδιασμό με τον έλεγχο και επιτήρηση των διεργασιών και με την συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων.
Θέτουμε στόχους σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, ενώ μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και αναπροσαρμογής αυτών επιτυγχάνουμε την ενεργό συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού στην τελική διαμόρφωση της λειτουργίας της εταιρίας.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση της ποιότητας και στην επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων.
Για το λόγο αυτό ισχύει η δέσμευση, ότι όλοι οι εργαζόμενοι ανάλογα με τις υπευθυνότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, εργάζονται και ενεργούν με αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους.
Διεργασίες και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και χάρη στο έμπειρο, άριστα εκπαιδευμένο και άψογο από πλευράς εργατικότητας και ήθους προσωπικό που διαθέτει, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση ενός μεγάλου αριθμού πελατών οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν τη φύλαξη των χώρων τους. Για τη σωστότερη ασφάλεια των χώρων φύλαξης η επιχείρηση διαθέτει και περιπολικό το οποίο ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια της νύκτας περιπολεί τους χώρους και ελέγχει το προσωπικό της.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία .

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Scroll to Top